Facebook button Flickr button Youtube button

Posts Tagged ‘Tasmania’

Tasmania Unicycle Tour 14-18 April

The Tasmania Unicycle Tour is underway with 7 unicyclists led by 14yr old Aubin Gill taking part.

Follow their epic 330km journey around Tasmania, from Launcheston to Hobart!

http://aegis666.com/tasuni2009/

http://tinyurl.com/tasuni